ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ОТЕЦ ПАИСИЙ" - гр.ВИДИН
ПРОЕКТ BG051PO001-4.1.05-0007
"ШАНС ЗА УСПЕХ НА ВСЯКО ДЕТЕ"

Наименование
Шанс за успех на всяко дете
Място на изпълнение
на дейностите        
Област: Видин    Община:   Видин    град / село: Видин

Продължителност        
14 месеца
Цели на проекта
Обща цел (цели): Ефективна образователна интеграция на ученици от ромски произход чрез личностната им промяна по посока на  засилване мотивацията за изява и активно включване в образователния процес и чрез промяна на обществените нагласи в посока към по-голяма толерантност към тях.
Специфична цели:                              
1.Да се разшири извънкласната и извънучилищна дейности за развиване на социални умения и възпитание в общочовешки ценности.                                                                                          
2.Да се формира мултикултурна компетентност и умения за работа в екип чрез опознаване традициите  и културата на различните етноси.                                                                             
3.Да се повиши капацитета на учителите за работа в мултикултурна среда.                                                                 
4.По-добро владеене и използване на книжовния български език от учениците - роми.                                                                        
5. Да се повиши мотивацията за учебен труд на учениците от ромски произход чрез оборудване с  модерни учебно-технически средства, дидактически материали  и софтуер.                        
6.Да се мотивират родителите от ромски произход  за включването им като партньори в образователната интеграция на ромските деца в училище.                                                        

7.Да се ремонтира и оборудва  стая за дейностите на клубовете, което ще създаде съвременни условия за развитие потенциала на всяко дете и пълноценна социална интеграция.                           
Основни дейности
I.Организационни дейности- Сформиране на екип - административен и технически, разработване на правила за управление и мониторинг на дейностите по проекта.                     
II. Провеждане на пресконференции                                
III.Извършване на ремонтни работи и закупуване на оборудване
IV.Обучение на учители - ръководители на клубове за прилагане на работа в екип и  интерактивни методи  в мултиетническа среда и билингвална технология за обучение на деца, чиито майчин език не е българския.                                  
V. Сформиране и дейност на клубовете                                       
- провеждане на анкета със цел установяване на интересите на учениците за участие в клубовете;                             
- избор по определени критерии (успех и редовно посещение на учебни занятия) на учениците в отделните клубове;   
- сформиране на клубовете и групи и определяне на програми за тяхната дейност:

Клуб "Вокална група"- 4 групи;                                                
Клуб "Приказен свят" -5 групи;                                            
Клуб "Аз обичам да чета-3 групи ";                                     
Клуб "Фолклор на етносите" -3 групи;                                           
Клуб "Информационни знания" -2 групи;                                 
Клуб "Приложно изкуство" -3 групи                                        
Клуб "Танци" -4 групи;                                                             
Клуб "Радиоклуб"-1 група        
                                                    
-Oпределяне на квалифицирани специалисти за ръководители на клубовете.              
-Ежемесечно проследяване на успеха, дисциплината и присъствието на децата от ромски произход участващи в клубовете.  
                                                                                          
VI. Провеждане на работни срещи за обмяна на опит             
VII. Работа с родители - организиране на консултационен кабинет и "Училище за родители".         
VIII. Провеждане на заключителна среща за представяне на резултатите от проекта.                    
IX. Междуучилищни изяви.                                                                
X. Екскурзии                                                         
XI.Информационна кампания и рекламни материали
1.Деца и ученици от ромски произход невладеещи добре български език и застрашени от отпадане.                          
2.Учители, които се нуждаят от усъвършенстване на знанията и уменията за работа в мултикултурна среда. Същите ще прилагат тези знания в бъдещата си работа в приемните училища и детски градини участващи в проекта.             
3.Родители от ромски произход, които се нуждаят от подкрепа за повишаване на мотивацията им като партньори в учебнообразователния процес.

Брой лица от целевата група,  включени в проекта
Общо: 143 лица                                                                             
В т.ч.:                                                                                                  
1.Деца и ученици от ромски произход - 100                     
2.Учители-ръководители на клубове - 27                    
3.Ръководител клуб - Училище за родители -1                                  
4. Родители от ромски произход -15
Настоящата интернет страница е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд. ОУ"Отец Паисий"-Видин носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата страница и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми"