ПРОЕКТ BG051PO001-4.1.05-0007
"ШАНС ЗА УСПЕХ НА ВСЯКО ДЕТЕ"

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ОТЕЦ ПАИСИЙ" - гр.ВИДИН
Екип за организация и управление на проекта
Тони Герасимов
ръководител 
toni_gerasimov@vid-ouop.eu

Илияна Нягулова
координатор
iliana_niagulova@vid-ouop.eu

Иван Стойков 
финансист
stoikov.iv@vid-ouop.eu

Нелия Еремиева  
проектен асистент
nelia_eremieva@vid-ouop.eu

Лидия Микова
технически секретар 
lidia_mikova@vid-ouop.eu


Електронна поща за контакти с екипа за управление на проекта:
proekt_schans@vid-ouop.euНастоящата интернет страница е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд. ОУ"Отец Паисий"-Видин носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата страница и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми"