Тук ще се публикува статистическа и отчетна информация, информация публикувана в медиите, презентации и доклади от пресконференции, семинари и др...
Изпълнение и резултати


Настоящата интернет страница е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд. ОУ"Отец Паисий"-Видин носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата страница и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми"

    На 14.11.2012 г. в конферентната зала на РИО-Видин на МОМН се проведе встъпителна пресконференция по проект "Шанс за успех на всяко дете". Присъстваха регионални електронни и печатни медии, както и представители на партньорите. Г-жа Илияна Нягулова - координатор по проекта представи презентация, чрез която запозна присъстващите с целите и очакваните резултати, целевата група и основните дейности на проекта. Бяха представени и партньорските организации - СОУ "Христо Ботев"-град Видин, ЦДГ №8 "Здравец" - град Видин, ОДЗ №16 "Русалка" - град Видин и тяхното участие в дейностите по проекта. Подчертано бе, че проекта се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна прогама "Развитие на човешките ресурси", съфинансиана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.


    Коледа е не просто един от християнските празници в календара, тя е празник на надеждата, на любовта между хората, тя е символ на добротата.
     На 18.12. 2012 г. в салона на Драматичен театър - Видин се състоя Коледен концерт. Концерта е част от дейностите по проект "Шанс за успех на всяко дете" финансиран по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства" на  Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд. Залата се оказа тясна да побере многобройната публика на град Видин, която бе дошла да сподели с малки и големи изпълнители вълшебството на наближаващите коледни празници. Повече от 80 деца и ученици от  ОУ "Отец Паисий", СОУ "Христо Ботев", ЦДГ "Здравец" и ОДЗ "Русалка" пяха и рецитираха на голямата сцена. Рамо до рамо малки актьори от българския и ромския етнос показваха своите умения, таланти и способности. Дълговечни обичаи и традиции оживяха пресътворени  от децата. Звучаха коледни стихове, представени бяха коледни танци с фолклорни мотиви, пяха малки бели снежинки, наричаха за здраве, мир и берекет коледари. 
Усмивки озаряваха лицата на всички на сцената. Разбираемо най-много бяха представителите на клубовете "Аз обичам да чета", "Приказен свят", "Вокална група", "Танци".
Посланието на концерта към всички бе: "Коледа е! Да преоткрием отново живота си и нека сърцата ни да бъдат озарени от любов и доброта."

ОБУЧЕНИЕ НА УЧИТЕЛИ
„МЕТОДИ НА РАБОТА В МУЛТИЕТНИЧЕСКА СРЕДА В УЧИЛИЩЕ“
град Белоградчик – 09-10.02.2013 г.
ПРОЕКТ BG051PO001-4.1.05-0007
"ШАНС ЗА УСПЕХ НА ВСЯКО ДЕТЕ"

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ОТЕЦ ПАИСИЙ" - гр.ВИДИН