ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ОТЕЦ ПАИСИЙ" - гр.ВИДИН
ПРОЕКТ BG051PO001-4.1.05-0007
"ШАНС ЗА УСПЕХ НА ВСЯКО ДЕТЕ"Настоящата интернет страница е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд. ОУ"Отец Паисий"-Видин носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата страница и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми"

Публична покана № 9011080 с предмет:

„Организиране на практически семинари/обучения  на 56 броя учители на ОУ „Отец Паисий”, гр. Видин по Проект «Шанс за успех на всяко дете»   Договор № BG051PO001-4.1.05-0007 по ОП РЧР ”   е спечелена от „ЯНА ТУР БЪЛГАРИЯ” ЕООД

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

"Организиране на практически семинари/обучения на 56  учители на ОУ "Отец Паисий"- гр. Видин
по Проект "Шанс за успех на всяко дете" Договор № BG051PO001-4.1.05-0007 по ОП РЧР "
Семинари/обученията да се проведат на 2 /два/ етапа:

  1 - ви етап:  28 учители през месец януари 2013г.
2 - ри етап:  28 учители през месец април 2013г.

Документацията :
ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

Предоставяне на Услуги на туроператори и на туристически агенции; спомагателни туристически услуги за организиране на дейности с деца и педагогически кадри в изпълнение на дейности по проект „Шанс за успех на всяко дете” по договор № BG051PO001-4.1.05-0007, схема ВG051PO001-4.1.05 „Образователна интеграция на децата и учениците от
етническите малцинства”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Приоритетна ос 4 „Подобряване на достъпа до образование и обучение”, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

ДОКУМЕНТАЦИЯТА :

1.ЗАПОВЕД ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА;

2.ПУБЛИЧНА ПОКАНА;

3. ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ;

4.МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ НА КАНДИДАТИТЕ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С № 9015077 ;

5.ПАКЕТ ДОКУМЕНТИ:

1.Образец № 1 Техническо предложение;
2.Образец № 2 Ценово предложение;
3.Образец № З Административни данни за участника;
4. Образец № 4 Справка за общия оборот и за оборота от услуги, които са предмет на поръчката;
5.Образец № 5 Списък на основните договори за услуги с предмет „Сходен предмета на поръчката";
6.Образец № 6 Декларация по чл. 47, ал. 1, т.2 и 3, ал.2, т.1 и 3, ал.5, т.2 от Закона за обществените поръчки;
7.Образец № 7 Декларация по чл. 47, ал. 1, т.1, ал.2, т.2 и 4, ал.5, т.1 от Закона за обществените поръчки;
8.Образец № 8 Декларация по чл. 56, ал. 1, т.12 от Закона за обществените поръчки;
9.Образец № 9 Декларация за участието или неучастието на подизпълнители по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки;
10.Образец №  10 Декларация за съгласие за участие като подизпълнител;
11.Образец № 11 Декларация за липсата на обстоятелства по чл. 93,.ал. 1, буква "е" от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим към общия бюджет на ЕО;
12.Образец № 12 Проект на договор;
13.Образец № 13  Декларация за техническото оборудване и възможности за изпълнение на поръчката;
14.Образец № 14 Декларация за спазване изискванията за здравословно хранене  на деца и ученици.