Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.1.05 „Образователна интеграция  на децата и учениците от етническите малцинства”, в рамките на приоритетна ос 4 от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
________________________________________


Настоящата интернет страница е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд. ОУ"Отец Паисий"-Видин носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата страница и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми"

ПРОЕКТ BG051PO001-4.1.05-0007
"ШАНС ЗА УСПЕХ НА ВСЯКО ДЕТЕ"

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ОТЕЦ ПАИСИЙ" - гр.ВИДИН
Целева група по проекта:
- Деца от ЦДГ
- Ученици от I до VIII
Партньори:

1. СОУ "Христо Ботев"
2. ЦДГ  "Здравец"  №8
3. ОДЗ  "Русалка"  №16 .

Продължителност на проекта:
14 месеца


Обща стойност на проекта:
          147 969 лева.


  Проектът ще допринесат за постигане на целите, заложени в "Програмата за развитие на образованието, науката и младежките политики в Република България (2009-2013)" и актуализираната "Стратегия за образователната интеграция на децата и учениците от етническите малцинства". Заложените дейности в проектното предложение съответстват на стратегическата цел на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" - подобряване на човешкия капитал. Чрез включване на 300 ученика, от които 100 от ромски произход в извънкласните дейности и три  партньора /едно училище и две детски градини/ се постига съответствие със специфичната цел за повече социален капитал и партньорства.  Допълнителните дейности с децата от ромски произход в ОДЗ №16 "Русалка" ЦДГ №8 "Здравец"  ще осигури приемственост и ще допринесе за  една от най-важните цели на Националната програма за училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка, а именно да се осигури "равен старт" на децата при постъпване в първи клас. Развитието на социални умения и възпитание в общочовешки ценности чрез участие в мултикултурните клубове по интереси, както и по-доброто владеене на книжовния български език от учениците - роми са в пълно съответствие и допринасят за реализирането на основната цел на Приоритетна ос 4 на ОП РЧР: "По-успешна социална реализация чрез подобряване на условията за равен достъп до образование". Повишаването на мотивацията за включване в образователния процес на учениците от ромски произход е в съответствие с област на интервенция 4.1. "Достъп до образование и обучение за групи в неравностойно положение". Създаването на училище за родители - роми ще подпомогне една от схемите за привличането им към училищните дейности.
     Проекта не дублира други инициативи на ЕС.  В същото време то представлява естествено обогатено и разширено продължение на дейности от проект "Заедно можем", който приключи на 31.12.2009 г. По този начин, чрез избора на нова целева група /включване на нови ученици от ромски произход/  то ще надгради резултатите и ще затвърди ефекта от постигнатото в интеграцията на ромските деца.
      Заложените в проектното предложение дейности са в съответствие със Стратегията за интеграцията на ромската общност в град Видин и Общинския план за действие по изпълнение на  Стратегията за образователната интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, приет с решение №1 от 26.01. 2006 г. на заседание на общински съвет - град Видин.